۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۵:۴۹:۳۶ قبل از ظهر
خانه >> پایگاه آموزش >> رازهای موفقیت >> 10 گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی10 گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی
10 گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی

10 گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی

۞ به نام آنکه جان را فکرت آموخت ۞

10 گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی

10 گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی
10 گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی

موفقیت فقط یک روز اعتبار دارد و باید هر روز به دنبال

موفقیت های جدید و ناب باشیم کلامی نو سطر صفحه ای دیگر کتابی تازه گشوده می شود انسان پدیده ای است که هرگاه احساس کند تنهاست و به جایی تکیه ندارد نگران می شود و روحیه اش افسرده و مضطرب می گردد و اعتماد به نفس خود را از دست می دهد و در مقابل ، آنجا که به کسی یا چیزی به ویژه از نظر روحی و روانی تکیه دارد احساس آرامش و اعتماد به نفس می کند. حال اگر چنین تکیه گاهی برای انسان ذات مقدس پروردگار بزرگ باشد مسلم است که چنین انسانی چقدر آرام ، مطمئن و صاحب اقتدار و اعتماد به نفس خواهد شد.

اصل اول :

ياد و اعتماد و اتكال به قدرت و يارى خداى رحمان.

خداوند از انسانهايى كه به او ايمان آورده باشند، دفاع مى كند. انسانى كه بتواند در هر لحظه در ذهن خود به ياد چنین احساس زيبايى باشد، اين خود يك انديشه زيباست كه به صورت سیگنالى قدرتمند در ضمیر ناخداگاه وارد شده و حاصلش روحیه اى زيبا، باورى زيبا و اعتماد به نفسى زيبا خواهد شد.

” خدا پیشاپیش من حركت مى كند ”

 

اصل دوم :

خود هشیارى، خود بیدارى و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه خود.

“Self Consciousness”

انسانى كه هر لحظه برخود نظر مى كند و بر ضمیر باطنش القاء مى كند كه او ديگر آدم سابق نیست و خود را به اذن خداوند از نو خلق كرده است. انسانى كه متحول شده و به دنیايى از آرامش رسیده است. و اينك انسان ديگرى در عرصه حیات فرماندهى مى كند و اينشمايید.آفرين بر شما.

” من انسان خودآگاهى هستم ”

 

اصل سوم :

تغییر در الگوها و ايجاد نشانه ها.

عامل تضمین اجراى اصل دوم اعتماد به نفس است. در دنیاى خود نشانه هايى تعبیه كنید كه اين نشانه ها هر لحظه فرياد يادآورى بزند كه آرى تو ديگر انسان سابق نیستى و تو انسان زيباى ديگرى شده اى.انسانى با هزاران ويژگى عالى، انسانى در دنیايى از اعتماد به نفس و خودباورى، انسانى با هزاران انديشه خلاق.

” من سزاوار بهترين ها هستم ”

 

اصل چهارم :

خودیابی

پاسخ اين سوال در سیستم خودآگاه، شما را به فكر وا مى دارد كه شخصیت خود را مورد ارزيابى و اصلاح قرار دهید، در ضمیر ناخودآگاه اين سوال به عنوان يك سیگنال مهم ورودى باعث مى شود تا تمام فايل ها و پرونده هاى مثبت شخصیتى شما مورد نگاه و ارزيابى قرار گیرد و پاسخ اين سوال به دست آيد تا باورهاى جديد در نظام باورهاى شما شكل گیرد. ضمیر ناخودآگاه شما به دنبال جستجوهاى كامپیوترى در پرونده هاى شخصى شما در جواب، اينگونه باور مى سازد كه تو توانمندى، تو مهربانى، تو انسان آرامى هستى… و بدين ترتیب نفس چنین سوال هايى در شما ايجاد اعتماد به نفس مى كند.

” من انسان زيباى ديگرى شده ام ”

 

اصل پنجم :

خود احساسى(احساس خودشايستگى، خودسالارى و احساس

شخصیت.) انسان تكنولوژى فكرى بايد مرتباً خود را احساس كند، احساس شايستگى، احساس زيبايى خود،احساس شخصیت خداگونه خود و احساس خودسالارى. انسانهايى كه در دنیايى از خودآگاهى زندگى مى كنند مرتباً خود زيبايشان را باور مى كنند و در نتیجه در خود شخصیت مى سازند.خود را باور كنید تا خود را زيبا ببینید. اصل خودشايستگى از اصول مهم اعتماد به نفس است آن را با تمام وجود احساس كنید.

” من به خود افتخار مى كنم ”

 

اصل ششم :

خودباورى و خودمحورى در راستاى خدا محورى.

شما به عنوان يك انسان متحول شده با تكنولوژى فكر، باور ديگرى از خود داريد، اينگونه باور داريد كه در كل جهان هستى خداى رحمان محور است و كل كائنات حول محور وجود زيباى او مى گردند.در اين راستا يك محور فرعى نیز وجود دارد و آن محور جانشین خداى رحمان روى كره زمین است كه همه كائنات در حركت خود متوجه اين محور هستند و به گونه اى در تسخیر و تحت فرمان اين محور عمل مى كنند.

(من همه چیز را در اين جهان هستى براى تو آفريدم و تو را براى خودم)

اين معنا باور زيبايى است كه ما به عنوان يك انسان متحول شده تكنولوژى فكرى بايد از خود داشته باشیم كه خداى رحمان همه چیز را در اين جهان به خاطر ما و تحت فرمان ما خلق كرده است.

” خداى رحمان مرا بسیار دوست دارد و در همه امور زندگیم مرا كمك مى كند ”

 

اصل هفتم :

اقتدار در مقابل ضعف انسان هايى كه داراى اعتماد به نفس هستند خود را اسیر دست مسايل و رخدادهاى زندگى نمى بینند، بلكه همواره احساس قدرت مى كنند و بر اين باورند كه مسايل را حل خواهند كرد. احساس اقتدار و يا ضعف حالتى است روحى و احساسى كه به شخصیت و اعتماد به نفس افراد بستگى دارد. انسانهايى كه همواره به خدا توكل مى كنند خود را قوى احساس مى كنند، زيرا خدا را حامى و پشتیبان خود مى دانند و همواره احساس اقتدار مى كنند نه احساس ضعف، اين امر اعتماد به نفس را افزايش مى دهد.

همواره خود را قوى ببینید و خود را عالى و مقتدر باور كنید و بدانید كه :

((اِنَ الله ي دافع عن الذين آمنوا ))

خداوند از انسانهاى مؤمن در همه عرصه هاى زندگى حمايت و دفاع مى كند.

” من با اقتدارى خداگونه بر روحیه، عواطف و احساسات خود كنترل دارم و آن ها را مديريت مى كنم ”

 

اصل هشتم :

در تكنولوژى فكر انسان ها را به دو دسته تقسیم كرديم؛ انسان هاى نوع يك و انسان هاى نوع دو. از ويژگى هاى انسان هاى نوع دو اين است كه در دنیايى از ترديد زندگى مى كنند. انسان هايى كه خود را باور ندارند و همواره ديگران را كسى مى دانند و خود را به حساب نمى آورند. هرگز قدرت تصمیم گیرى و انتخاب ندارند..همواره وابسته به ديگران هستند، آن ها همواره منتظر ديگران مى مانند تا آن ها كارى بكنند و تصمیمى بگیرند.اين گونه انسان ها همواره در دنیاى ترديد زندگى مى كنند. دنیاى ترديد، دنیاى تلاطم و بى هويتى است. دنیاى نداشتن اعتماد به نفس و ضعف در خودباورى است. نقطه مقابل چنین دنیايى، دنیاى شما انسانى است كه با تكنولوژى فكر از خود انسان ديگرى ساخته ايد و انسان نوع يك شده ايد. انسانى در دنیايى از باور و اعتماد به نفس، انسانى در دنیايى از يقین، انسانى در دنیايى از زيبايى و شخصیت. دنیاى يقین دنیاى باورها و اراده هاست.. دنیاى تصمیم ها و اقدام هاست؛ چنین دنیايى دنیاى موفقیت هاست، دنیاى تلاش و آرامش است، دنیاى سعادت و خوشبختى است و اين دنیاى زيباى شماست.

” خداوند مرا آزاد آفريده و من محكوم به هیچ سرنوشت از پیش تعیین شده اى نیستم ”

 

اصل نهم :

احساس رهبرى و مديريت انسانهايى كه اعتماد به نفس عالى دارند همواره احساس رهبرى و مديريت امور را دارند. اين امرى است كه فردى مثل شما كه به گونه اى دانشجوى موفق تكنولوژى فكر هستید، بايد همواره احساس رهبرى و مديريت كنید و در كارهاى اجتماعى، خودتان سر رشته كار را به عهده بگیريد و ديگران را راهنمايى و هدايت كنید و بگذاريد ديگران به شما تأسى كنند و در نتیجه ضمیر ناخودآگاه شما كه ناظر بر اعمال و حركات شماست احساس كند كه تو مديرى و مى توانى مديريت كنى و در نتیجه در تو اعتماد به نفس بهترى بسازد و باور تو را از خودت عالى تر كند.

” من به توانايى خود در رسیدن به اهدافم ايمان دارم ”

 

اصل دهم :

مسئولیت پذيرى

انسان هايى كه اعتماد به نفس عالى دارند، انسان هاى مسئولیت پذيرى هستند و انسان هاى مسئولیت پذير انسان هايى هستند كه هر روز با پذيرفتن مسئولیت هاى جديد به ساختن اعتماد به نفس خود كمك مى كنند. بنابراين اگر مى خواهید اعتماد به نفسى عالى پیدا كنید تمرين كنید تا مسئولیت پذير شويد. مسئولیت پذيرى را از كارهايى به ظاهر ساده شروع كنید. صفت مسئولیت پذيرى خود را در عرصه هاى مختلف كار و زندگى خود به كار بگیريد و اعتماد به نفس خود را تقويت كنید.شما در مقابل نیازهاى ديگران هم احساس مسئولیت كنید. يكى از ويژگى هاى انسان زيباى ديگر اين است كه همواره در مقابل ديگران و مسايل آنها احساس مسئولیت مى كند و در حد توان به كمك آنان مى شتابد.

“من در دنیايى از معنويت و عشق الهى زندگى مى كنم ”

 

برگرفته از خلاصه کتاب اصول سی گانه اعتماد به نفس تالیف : آقای دکتر علیرضا آزمندیان گرداورنده : زلیخا خواجه وند

همچنین ببینید

بآشگاه

بآشگاه کارگزاری آگاه، به دنبال طراحی و ارائه نرم‌افزار منحصر به فرد معاملات برخط آسا، در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Security Code(کد امنیتی): *