۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۲:۴۹:۵۵ بعد از ظهر
زبان بدن راز موفقیت
زبان بدن راز موفقیت

زبان بدن راز موفقیت

 زبان بدن راز موفقیت

زبان بدن راز موفقیت
زبان بدن راز موفقیت

گفتار بی صدا از اهمیت خاصی برخوردار است و شانس موفقیت یا شکست انسان را در برخوردهاي اجتماعی ،

شخصی شغلی شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد .

تحقیقات نشان می دهند که در هر مکالمه فقط 7 درصد از مفاهیم در قالب کلمات شفاهی بیان می شوند. عمده

اطلاعات از طریق ترکیب پیچیده از وضع ظاهري وضع اندامی حرکت اندامی نگاه و حالات چهره انتقال می یابند.

از طرفی خواسته یا ناخواسته در فضایی که آن را سکوت و خاموشی می نامیم و با زبان بی زبانی تنها با آنچه

یا زبان حرکات بدن و اجزاي آن خوانده می شود، می تواند به خوبی احساسی را انتقال «body language»

داده یا معناي کلامی را تغییر دهد. هرگز اظهار دوستی و علاقه شخصی در حالی که اخم کرده و ترشرویی نشان

می دهد، قابل قبول نیست. بنابراین به کارگیري این 2 زبان در یک جهت و راستا می تواند به خوبی در بیان

هیجانات، عواطف و احساسات به کار رود. اما در میان دنیاي خاموش و بی زبانی، زبان هاي گویاي دیگري هم

هستند.

زبان بدن شامل دو قسمت است.

یکی زبان حرکات بدن و دیگري زبان آرایش و ظاهر بدن

بازکردن دکمه هاي کت :

افرادي که باشما بی ریا وصمیمی هستند غالباٌ دکمه هاي کت خود را باز کرده یا حتی آنرا از تن در می آورند اما

در یک مذاکره رسمی اینچنین نیست.

در این شرایط افراد زمانی کت خود را در می آورند که امکان دسترسی به توافق وجود داشته باشد به عبارت دیگر

هرقدر هواي اطاق گرم باشد اگر طرفین احساس دسترسی به توافق را نداشته باشند کتشان را در نمی آورند.

انداختن پا روي پا :

در هنگام مذاکرات هر گاه یکی از طرفین یا هر دوي آنها پاهاي خودرا روي هم می اندازند نشانه این است که

وارد مرحله جدیدي از مذاکره می شوید، مرحله ایی که امکان تفاهم کمرنگ می شود.

اگر انداختن پا روي پاي دیگر با گذاشتن دستها در زیر بغل بصورت ضربدر همراه باشد اوضاع وخیم تر است و

باید یک فکر جدي براي تغییر وضعیت انجام دهید تا طرف مقابل از حالت تدافعی خارج شود.

کشیدن دست به چانه :

این علامتی از زبان رفتار است که در هنگام تصمیم گیري بکار می رود.

کشیدن دست به روي چانه معمولا با حالتی از چهره همراه است که در آن چشم ها کمی جمع می شود. افرادي

دیگر ممکن است در این حالت لب بالایی را لمس کنند و آنرا بکشند و بعضی مردها با سبیل یا ریش خود بازي

کنند که همگی دلیل بر تعمق و ارزیابی است.

در بازي شطرنج نیز افرادي که قرار است حرکت بعدي را انجام دهند در بسیاري از موارد چنین اشاره ایی را از

خود نشان می دهند که پس از تصمیم گیري متوقف می شود.

برداشتن عینک:

برداشتن آهسته عینک جهت تمیز کردن آن در شرایطی که نیازي به این عمل نیست اشاره تعویقی است

این عمل در طی یک مذاکره ممکن است چندین بار انجام بگیرد.

در چنین حالتی شخص می خواهد با طفره رفتن از پاسخ یک سؤال یا ایجاد تاخیر در پاسخ مطالبی را در ذهن

خود بررسی کرده وموقعیت خود را مرور نماید.

در هر حال این افراد می خواهند زمانی را براي پرسش یا پاسخ خود در اختیار بگیرند.

اشاره مشابه دیگر می تواند برداشتن عینک در کنار دهان باشد.

دست زدن به بینی:

این علامت رفتاري و یا مالیدن با انگشت اشاره نشانه شک وتردید در مورد مطالب گفته شده در یک گفتگو یا

مذاکره میباشد؛ به ویژه اگر این اشاره همراه با متمایل شدن شخص به انتهاي صندلی باشد.

اما مراقب باشید که این اشاره را با کسی که بینی خود ر ا می خاراند اشتباه نکنید.

اشاره دیگري در این زمینه مالیدن پشت گوش یا کنار آن است که حاکی از شک و تردید

در ارائه یک پاسخ یا سبک وسنگین کردن آن است. در بسیاري از مواقع پس از این عمل دست

به سمت چشم رفته و عمل مالیدن چشم انجام می شود.

ضرب گرفتن روي میز:

کسی که با ریتمی یکنواخت وکسل کننده به روي میز ضرب میزند می خواهد احساس بی قراري خود را بیان

کند.

اشارات مشابه دیگر می تواند این با شد که فرد مرتب اٌ دکمه خودکار خود را بالا و پایین می زند و یا باپاشنه پا به

زمین ضربه میزند. پیام مستقیم این اشارات براي شما این است که باید دریابید که حرفهایتان کسل کننده یا بی

روح است

و یا اینکه براي طرف مقابل تازگی ندارد.

بیشتر بدانید:  آموزش کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز

قراردادن مچ یک پا به روي مچ پاي دیگر:

این اشاره اشاره ایست که در مواقع بسیاري بروز می کند.

مثلا“ در جلسات دوستانه یا رسمی که شخص تحت فشار روانی ؛ تنش یا استرس قرار گرفته است.

مهمانداران هواپیما در این زمینه تجربیات مفیدي دارند، آنها به راحتی می توانند افرادي که از مسافرت با

هواپیما می ترسند

را تشخیص دهند زیرا این افراد با پاهاي گره خورده و قراردادن یک مچ به روي مچ دیگر می نشینند

به خصوص در هنگام برخواستن هواپیما.

همچنین بسیاري از افراد در موقعیت هاي تنش زا مانند شرکت در مصاحبه یا آزمونی براي استخدام

مچ پاهاي خود راروي هم می اندازند.

اصولاّ علائم زبان رفتار بیشتر با یکدیگر و در یک مجموعه ظاهر می شوند و به همین ترتیب باید با هم تعبیر

شوند.

به عنوان مثال اگرفرد مقابل شما پایش را از روي پا بردارد و کمی به طرف شما خم شود شما می توانید نتیجه

بگیرید

که وي به سخنان شما علاقمند است و مایل است بیشتر بداند.

پس توجه به زبان رفتار را در خود تقویت کنید و همواره در هنگام مواجه شدن با واکنش منفی از طرف مقابل

در صدد متعادل کردن اوضاع برآیید. در این مواقع بهتر است به جاي اینکه شیوه قبلی خود را ادامه دهید

و بر آن اصرار ورزید سیاست جدیدي را در پیش گیرید، چراکه اگر فردي از رفتار یا گفتار شما ناراحت یا

عصبانی باشد

علائم رفتاري او پیشاپیش این موضوع را به شما هشدار می دهند.

علائم منفی زبان رفتار:

– نوك پاها در جهت مخالف شماست یا به سمت درب خروجی است

– تماس چشمی محدود

– تکان دادن سریع سر به جهت تائید

– لمس کردن و مالیدن پشت گردن

– نگاه کردن به سقف وآسمان

– چرخیدن به دور و اطراف و سایر اشاراتی که در بالا به آنها اشاره شد.

چشمها :

سطح چشمها:

در یک گروه، معمولا فردي که سطح دید چشمانش از سایرین بالاتر است رهبر محسوب میگردد.

هنگامی که شما ایستاده باشید و دیگران نشسته قطعا شما را در موضع قدرت قرار میدهد.

مالش چشم:

زمانی که فردي چشمش را با انگشت اشاره مالش می دهد نشانگر فریب و نیرنگ می باشد.

از آنجایی که فرد میخواهد تماس دیداري را قطع کند بهانه اي بدست می آورد که به این طرف و آن طرف نگاه

کند.

این حرکت غیر ارادي یک افشاگر حسابی است که فرد دارد دروغ می گوید.

چشم برگرداندن:

این معمولا یک علامت مسلم از نیرنگ، گناه و دروغگویی است.

چشمان بسته:

هرگاه چشمان یک فرد براي لحظه اي طولانی تر از چشم بر هم زدن متعارف بسته

و ابروها نیز برخاسته شود پیام چنین است: ”به حرف زدن خود خاتمه بده.“

حرکت چشم به سمت بالا:

این نشانه غضب و عصبانیت است.

نگاه مختصر به اطراف:

این ژستی خجالت گونه و عشوه گرانه است.

فرد جسورانه خیره میشود در حالیکه سرش را پایین انداخته و به سمت مخالف کج میکند.

اشاره بر کمرویی بی باکانه دارد.

نگاه ممتد:

این بی تردید یک نشانه گرایش جنسی است.

شخصی که تماس چشمی برقرار می کند، چشم برگردانده، سپس مجددا به چشمان شما نگاه می کند

میگوید: ”مایلم با شما بیشتر آشنا شوم“

نگاه خیره شدید:

این نشانه خلق تهاجمی، سلطه جویانه و تهدید آمیز است.

 

نگاه به بالا و پایین:

هنگامی که آقایی نگاهش را به سر تا پاي یک خانم میاندازد به او می فهماند که به اندام فیزیکی وي علاقه مند

است.

چشمک:

چشمک یک علامت غرض آلود است.

نشانگر آن است که رمز و رازي میان فردي که چشمک میزند و فردي که به او چشمک زده می شود برقرار

است.

ابروها

بالا انداختن همزمان دو ابرو:

در میان یک اتاق شلوغ، مفهوم آن کاملا واضح و روشن است: مایلم با شما ملاقات کنم.

بالا انداختن یک ابرو:

زمانی که یک ابرو بالا انداخته میشود در حالی که ابرو دیگر پایین باقی میماند

مفهومش این است: حرف شما را باور نمیکنم.

ابروهاي گره خورده:

زمانی که هر دو ابرو به سمت همدیگر کشیده میشود باعث پدید آمدن شیار بین آن دو می شود

که دلالت بر اضطراب، درد، ترس و یا آمیزه اي از این هیجانات دارد.

صورت :

پوشاندن صورت:

زمانی که دست بر روي صورت می آید مفهومش

چنین است: شوکه شده ام. این ژست بین فرد و موقعیت مزاحم و متجاوز فاصله می اندازد.

خنده زورکی:

این نیشخند کنترل شده تا چشمها گسترش نمی یابد.

تبسم با دهان گشوده:

بیشتر بدانید:  ۸ راه برای تسخیر شک به خود

دندانهاي بالا نمایان شده و به شخصی که با شما گفتگو میکند می فهماند که مایل هستید بیشتر با او

آشنا شوید.

تبسم با لبان بسته:

این لبخند تنها براي اداي احترام و ادب و نزاکت است.

در هم کشیدن لبها:

هرگاه فردي لبهایش را در هم کشید به مفهوم آن است که طرف مقابلش را جذاب و دلربا یافته.

لبهاي سفت و جمع شده:

دال برتنش و عدم پذیرش است.

جویدن لبها:

وقتی فردي لب پایین خود را جویده و سرش را تکان میدهد نشانگر خشم فرد است.

: تماس با لب 1

هرگاه انگشت اشاره بطور عمودي براي لحظه اي به طرف بالا آید میگوید: ساکت باش.

: تماس با لب 2

ولی هرگاه انگشت اشاره به لب پایین تماس پیدا کند و دهان اندکی باز شود مفهومش

چنین است: ”می خواهم با شما صحبت کنم“

خمیازه کشیدن:

خواب آلودگی تنها علت خمیازه نمی باشد بلکه ”خمیازه اجتماعی“ نیز وجود دارد.

خمیازه اي که در یک موقعیت استرس زاي خفیف پدید می آید.

هنگامیکه مردد هستید چه کاري میخواهید انجام دهید خمیازه روشی است

براي خریدن زمان دست ها (از مچ تا سر انگشتان)

دست دادن محکم:

فردي که دستش را دراز کرده و سپس دستانش را به طریقی می چرخاند که دستش بالا و کف دستش

پایین قرار می گیرد، سعی در توفق و برتري جویی دارد. این نوع دست دادن اغلب اوقات در

موقعیت هاي سیاسی و دیپلماتیک کاربرد دارد.

دست دادن بسیار محکم:

نشانگر شور و اشتیاق و سلطه گري است. بی تردید میتوان فهمید چه کسی اینجا فرمان میدهد.

دست دادن شل:

فردي که تنها انگشتان دستش را دراز میکند و یا دستهایش مانند ماهی شل است

می گوید: مایل نیستم به من دست بزنید، من صمیمیت را دوست ندارم.

همچنین آن نشانه ضعف، انقیاد و مطیع و تسلیم بودن نیز میباشد.

هر گاه آقایی در یک موقعیت کاري از این دست دادن استفاده میکند امکان دارد

چنین برساند که قصد دارد مخفیانه اعمال نفوذ در موقعیت نماید.

دست دادن با هر دو دست:

هرگاه از دست چپ براي در برگرفتن و پوشاندن دستهاي فشرده شده استفاده گردد

دست دادن دستکش وار نامیده شده و راستی و صمیمیت زیاد را می رساند مانند یک در آغوش گرفتن کوچک و

ظریف.

حرکت انگشت:

ضربه آهسته، مضراب زدن و یا ریتم یکنواختی را با انگشتان نواختن، دلالت بر بی تابی و ناشکیبایی دارد.

یک حرکت نمادین گریز میباشد. انگشتان عمل راه رفتن را گرچه بدن بی حرکت است انجام میدهند.

دستهاي پنهان:

این ژست مرموز و آب زیر کاهانه است. فرد میگوید: مایل به گفتگو با شما نمیباشم.

خصوصا در مورد دستهایی که عمیقا در جیب ها فرو شده باشد جایی که براي تماس و گرفتن دست

و یا هر گونه رابطه صمیمانه وجود نخواهد داشت.

دستها به روي زانو:

وقتی کف دستها به طرف بالا باشد، شخص گشاده رو و پذیرا می باشد.

وقتی کف دستها پایین باشد ممکن است پاي فریبکاري و تعرض در میان باشد.

مناره کردن انگشتان:

هنگامی که فردي انگشتان خود را به هم فشرده و چانه و دهان را روي سر انگشتان قرار میدهد

نشانگر تفکر عمیق است. مانند زمانی که شخص به امید شنیدن جواب می باشد.

همچنین حایلی است براي محافظت کردن از قفسه سینه، پایین صورت و دهان.

مشت پوشیده شده با دست باز:

فرد در این حالت خشمگین است اما می کوشد که آرام بماند.

به اصطلاح خود را کنترل کند.اما مراقب این فرد باشید چون امکان دارد هر موضوع کوچکی

منجر به آن گردد که کنترلش را از دست بدهد.

پرتاب دست:

شخصی که می خواهد عقایدش را به اجبار تحمیل کند ممکن است دستش را بطرف شنونده و جلو پرتاب

کند.

درحالت پرخاشگرانه خفیفتر تنها از انگشتان استفاده میگردد.

قلاب کردن دستها پشت سر:

این یک ژست متکبرانه میباشد. خصوصا زمانی که فرد به عقب تکیه داده باشد.

او میگوید: من آنقدر بر شما سلطه دارم که نیاز به دفاع کردن از خودم ندارم.

بازي کردن با حلقه ازدواج:

این علامت عصبی بودن و نشانگر آن است که مشکلی در ارتباط وجود دارد.

خصوصا زمانی که فرد همزمان در مورد همسرش در حال صحبت کردن میباشد.

تکان بیقرار دستها:

این تلاش بدن براي رهایی می باشد. هورمون آدرنالین در حال ترشح شدن است

اما فرد نمی داند چگونه رهایی یابد. کلنجار رفتن با سر آستین پیراهن

و یا جواهر آلات روي مچ به دیگران میگوید که: شما احتیاج به توجه دارید.

در کافه این عمل جایز و مناسب است اما در جلسات کاري منحرف کننده و موجب حواس پرتی میگردد.

بیشتر بدانید:  ۲۰۴۸ بازی کنید بیت کوین کسب کنید

دست زدن به کراوات:

این رفتار مردانه می گوید:می خواهم تاثیر خوبی از خودم بجا بگذارم.

این روش اوست که می خواهد به شما بفهماند شدیدا“ در تلاش است تا خوشنودتان سازد.

دست کشیدن در میان موها:

وقتی افراد نمی دانند چه چیز باید بگویند اغلب اوقات دستشان را میان موها می کشند.

ناظري که قادر است زبان بدن را متوجه شود آگاه است که فرد در مورد

کاري که می خواهد انجام دهد و یا چیزي که میخواهد بگوید تردید دارد

نحوه درست استفاده از زبان بدن

1. صاف و با اقتدار بایستید

حالت ایستادن شما به موازات نوع بیان و جملاتی که مطرح می کنید در مخاطب تاثیر می گذارد. صاف و بدون

قوز بایستید، سر خود را بالا بگیرید، شانه هایتان را صاف و طوري رفتار کنید که نشان از اعتماد به نفس بالاي

شما باشد.

اگر سخنرانی می کنید، قدم زدن و نگاه کردن به حضار هم تاییدي بر قدرت شما است. وقتی نشسته اید، جفت

پاهاي خود را روي زمین بگذارید، بازوهایتان را به پهلو باز کنید یا یک آرنج خود را روي دسته صندلی بگذارید و

به نوعی مدیریتی برخورد کنید.

2. هنگام ایستادن کمی پاهایتان را باز کنید

هنگام ایستادن وقتی پاهایتان را جفت می کنید، ناخواسته نشان می دهید که به حرف هاي خود اطمینان کامل

ندارید. اما وقتی پاهایتان را کمی باز می کنید و ریلکس اما صاف می ایستید بسیار با اعتماد به نفس تر به نظر

خواهید رسید.

3. زیروبم صداي خود را تنظیم کنید

در محل کار، تن صدا نیز یکی از فاکتورهاي موفقیت بیشتر است. افرادي که با صداي بلند و تیز صحبت می کنند

بیشتر این طور نشان می دهند که عصبی هستند و مخاطب تاثیر منفی از آنها می گیرد. اما اگر شمرده و آرام

سخن بگویید، شیوایی کلام شما باعث جذب مخاطب می شود. روي فن بیان خود کار کنید و بگذارید صداي شما

نیز رمز موفقیت بیشترتان باشد.

4. پرقدرت ظاهر شوید

براي نشان دادن اعتماد به نفس و اعتماد به مهارت هاي خود، موفقیت هاي پیشین خود را به یاد بیاورید و

ببینید در آن مواقع چگونه رفتار می کردید. در آن لحظه، حس غروري که به شما دست می دهد باعث می شود

تا با قدرت بیشتر در انظار ظاهر شوید و بر مخاطب نیز تاثیر زیادي دارد.

5. ژست مدیریتی داشته باشید

مثلا پاهایتان را روي میز بگذارید، هنگام ایستادن پاهایتان کمی از هم باز باشد و بازوهایتان در دو طرف بدن قرار

داشته باشند. چهارشانه بایستید و سر خود را بالا بگیرید.

6. تماس نگاهی داشته باشید

شاید ذاتا انسان خجالتی و کم رویی باشید اما براي نشان دادن قدرت و اعتماد به نفس خود، وقتی با کسی

صحبت می کنید مستقیم به چشم هاي او نگاه کنید. این نگاه باید مثبت باشد تا تاثیر مثبتی هم در مخاطب

داشته باشد. بد نیست هنگام ملاقات با فردي در زمینه کاري خود، تا حدي به چشمان او نگاه کنید که رنگ

چشمانش را تشخیص دهید. دزدیدن نگاه از چشمان مخاطب نشان از عدم اعتماد به نفس دارد.

7. لبخند بزنید

لبخند تاثیر بسیاري زیادي روي افراد دارد. افرادي که صورت هاي شاد و خندان دارند همیشه انرژي مثبت به

طرف مقابل خود می دهند. این کار باعث می شود تا دیگران بیشتر به شما اعتماد کنند و شما را صادق بدانند.

8. ژست باز داشته باشید

بسیار راحت و ریلکس قدم بردارید، بازوهاي خود را باز و رها نگهدارید و در خلال صحبت هایتان طوري با دست

بازي کنید که کف دست هایتان دیده شوند.

9. با دستان خود حرف بزنید

بسیاري از انسان ها عادت دارند هنگام صحبت از دست هاي خود نیز استفاده کنند. هنگام سخنرانی ها این

استفاده باید بسیار هوشمندانه و آگاهانه باشد. به گونه اي از دستان خود استفاده کنید که مفهوم صحبت هایتان

را شفاف تر کند.

10 . حالت هاي عصبی را کاهش دهید

وقتی استرس داریم یا عصبی هستیم حرکاتی از خود نشان می دهیم که به خوبی نشانگر هیجانات منفی ما

هستند. به طور مثال، دست ها خود را به هم می مالیم، پاهایمان را تکان می دهیم، انگشتانمان را می شکنیم، با

انگشتر خود بازي می کنیم، موهایمان را تاب می دهیم و … . هنگامی که در شرایط پراضطراب قرار دارید، نفس

عمیق بکشید، پاهایتان را محکم روي زمین بگذارید، دست هایتان را روي میز بگذارید و سعی کنید ریلکس

باشید. این زبان هاي بدن نشان می دهند که آرام هستید.__

همچنین ببینید

پنج گام اول ورود به بورس اوراق بهادار

پنج گام اول ورود به بورس اوراق بهادار

روش سریع ورود به بورس چیست؟ اولین قدم و کاری که برای ورود به بازار بورس باید انجام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Security Code(کد امنیتی): *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.