۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۱:۳۴:۵۱ بعد از ظهر
شرکت ثبتی داشته باشید
شرکت ثبتی داشته باشید

شرکت ثبتی داشته باشید

شرکت ثبتی داشته باشید

اگر صاحب کسب و کاری هستید ولی هنوز شرکت ندارید، بر خلاف باور عمومی از ثبت شرکت هراس و نگرانی نداشته باشید، داشتن یک شرکت می تواند خیلی به شما کمک کند.

 شما با داشتن شرکت:

  1.  شخصیت حقوقی خواهید داشت و میتوانید در مناقصات و مزایدات پروژه هایی با مبالغ بسیار بالاتر شرکت کنید.
  2.  میتوانید از بانکها مبالغ بیشتری وام بگیرید. مطابق اعلام بانک مرکزی در سال ۹۵ حدود ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به شرکتها داده شده است!
  3.  مالیات شما از طریق اداره مالیات بر درآمد شرکتها بسیار کمتر و حساب شده تر از اداره مالیات بر درآمد مشاغل و اصناف خواهد بود!
  4.  با وجود شرکت ، حقوق شما در نقل و انتقال سهام و یا خروج شریک از شرکت فقط با ثبت صورتجلسه تغییرات و طبق ضوابط خاص و معمولا با موافقت سایر شرکا صورت می پذیرد. بر خلاف کسب و کار شخصی و سنتی که ضابطه ای ندارد و سلیقه ی افراد گاهی موجب منازعات غیر منتظره در بازی شراکت میشود.
  5.  اگر شرکت دانش بنیان داشته باشید و موفق به ارائه محصولی دانش بنیان در حوزه فناوریهای نو بشوید از مالیات معاف بوده و از انواع تسهیلات و حمایت های دولت برخوردار خواهید شد!

دوستان خود را نیز در جریان این مهم قرار دهید!

شرکت ثبتی داشته باشید
شرکت ثبتی داشته باشید

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

• تعریف شرکت سهامی
طبق ماده ۲ قانون تجارت، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد؛ ومطابق ماده ۳ قانون تجارت، در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از ۳ نفر کمتر باشد. وبراساس ماده ۱ قانون تجارت، سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

• انواع شرکت های سهامی
به موجب ماده ۴ قانون تجارت شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
– سهامی خاص
– سهامی عام
• نوع اول (سهامی خاص) :
شرکت های که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است. وطبق ماده ۵ قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی خاص از مبلغ ۱۰۰۰٫۰۰۰ ریال نباید کمتر باشد.
• نوع دوم (سهامی عام) :
شرکت های که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند ومطابق ماده ۵ قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از ۵۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمتر باشد.
نکته : در شرکت های سهامی عام عبارت ” شرکت سهامی عام” ودر شرکت های سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص ” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق واطلاعیه ها وآگهی های شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.
• شرایط تاسیس شرکت سهامی خاص :
وفق ماده ۲۰ قانون تجارت، برای تأسیس وثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :
۱٫اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۲٫ اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی از پرداخت قسمت نقدی که نباید کمتر از ۳۵% کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛ هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن پرداخت شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد ودر صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد شرح امتیازات و مجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
۳٫انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید وبه امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۴٫ قبول سمت مدیریت وبازرسی.
۵٫ذکر نام روز نامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص :
۱_ پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
۲_ تکمیل فرم تعیین نام
۳_ دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص
۴_ دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیرتمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
۵_دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران وبازرسین رسیده باشد
۶_ دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
۷_فتوکپی شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
۸_ تصویر شناسنامه وکارت ملی بازرسین (نیازی به برابر اصل شدن ندارد)
۹_ معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند وارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
۱۰_ تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیردولتی بودن آن
۱۱_ گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول) ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است
۱۲_ اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
• روش و مراحل ثبت شرکت ها ی سهامی خاص :
۱٫مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شده ( ۲ برگ اظهارنامه، ۲ جلد اساسنامه، ۲ نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین،۲نسخه صورتجلسه هیأت مدیره، گواهی بانکی دایر چرداخت حدافل ۳۵ درصد سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران وبازرسین وکارت ملی، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت ها داده و رسید دریافت شود وبا عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند.
۲_ در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایرادی در مدارک ابرازی مشاهده ننمایند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام وپیش نویس مربوطه پس از تأیید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی می بایستی به بانک مراجعه ونسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.
* قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع موسس و اخذ فیش مراجعه شود ومبلغ حق الثبت وحق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود.
۳_ پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها مراجغه و واحد مربوطه پس از رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهارنامه اقدام می نماید.
۴_ مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر وتعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام ودر ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران ( که خود یا سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید ثبت با سند برابر است امضاء اخذ می نماید وسپس آگهی تایپ شده باید به امضاء رئیس اداره ثبت شرکت ها برسد.
یک از نسخه مدارک ضبط در پرونده شرکت که در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگه داری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک ( اظهارنامه یک برگ، اساسنامه یک جلد،صورتجلسه مجمع عمومی موسسین یک نسخه، صورتجلسه هیأت مدیره یک نسخه ) ممهور به مهر اداره شده وتحویل متقاضی می گردد.
* متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی در “دفتر اندیکاتور” نسبت به درج شماره ثبت دفتر وممور نمودن آگهی تایپ شده اقدام ونسخه مربوط به اداره را ضبط می نماید.
” در اداره ها دفتری که خلاصه نامه های فرستاده و رسیده را در آن ثبت کنند دفتر اندیکاتور یا نامه نما می گویند.”
۵_ متقاضی پس از گرفتن مدارک به خود نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت ها جهت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت تحویل ونسخه اول آگهی تایپ شده را در دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) تسلیم می نماید.

بیشتر بدانید:  چگونه سهام ارزشمند بازار بورس را شناسایی کنیم؟

همچنین ببینید

FXTM Invest – سرویس کپی تریدینگ توسط بروکر فارکس تایم

FXTM Invest – سرویس کپی تریدینگ توسط بروکر فارکس تایم تجارت Forex یکی از جذاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Security Code(کد امنیتی): *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.