حامد نوگیدری

خانه

آگوست 29, 2022 پرسونای مخاطب و نحوه طراحی ؟

پرسونا (Persona) به‌معنی ویژگی‌های خاص یک فرد است که توسط دیگران قابل تعریف باشد و پرسونای مخاطب به ویژگی‌ها، ترجیحات، خواسته‌ها، الگوی فکری و رفتاری افراد اشاره می‌کند.